Vicar

Rev. Thomas Joseph
Phone: 405-789-8841 (H); 405-361-8738 (C)